INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole informuje, że

wnioski dotyczące świadczeń wychowawczych 500 +, świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można pobierać od 1 sierpnia 2019r.
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole  ul. Toruńska 83 pokój nr 5 ( świadczenia wychowawcze) pokój nr 2 ( świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) a także ze strony www.gopskolo.pl
 oraz strony gminy Koło www.gmina-kolo.bip.net.pl

Wnioski będą przyjmowane:

 - elektronicznie od 1 lipca 2019 r.

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole  ul. Toruńska 83, pierwsze piętro pokój nr 5 ( świadczenia wychowawcze) pokój nr 2 ( świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 63 27 21 389.

NOWE WZORY WNIOSKÓW:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+, który obowiązywać będzie od 1 lipca 2019 r., tj. od dnia od którego świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie bez kryterium dochodowego

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  


INFORMACJA

DOBRY START”- 300+

 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole informuje, że od 1 lipca 2019 r. rusza program rządowy "Dobry Start".

 

Świadczenie  przysługiwać będzie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie dobry start przysługuje:  rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

- osobom uczącym się – raz w roku.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

-przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie  dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu.

 
Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

-świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

-świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

-świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole informuje, że

wnioski dotyczące świadczeń „ Dobry Start” na okres zasiłkowy 2019/2020 będzie można pobierać 
od 1 sierpnia 2019r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole  ul. Toruńska 83 pokój nr 5 a także ze strony www.gopskolo.pl
 oraz strony gminy Koło www.gmina-kolo.bip.net.pl.


Więcej informacji oraz wnioski do pobrania również na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Wnioski będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.  za pośrednictwem platformy

Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole  ul. Toruńska 83, pierwsze piętro pokój nr 5 od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 13.00.

 

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r.  do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2019 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 63 27 21 389.

 

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł. miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom i opiekunom dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenie na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu.

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Rozporzadzenie MRPiPS w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

 

Uchwała w sprawie  wyznaczenia Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.